انواع چک بانکی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک رمزدار و چک مسافرتی

واژه چک از گذشته‌های دور در زبان فارسی کاربرد داشته است. همانطور که در اشعار ابن یمین، خاقانی و حتی ابولقاسم فردوسی مشاهده می‌شود، در گذشته چک به معنای عهدنامه یا تضمین به کار می‌رفته است. البته در مورد اینکه ریشه این کلمه فارسی است یا از زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده است، اختلاف‌نظرهایی…